Cena zlata za 1g: 71.3039 € (0%)    Cena srebra za 1g: 0.8398 € (0%)   Posodobitev cene čez 5:00

Splošni pogoji poslovanja

 

 

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Splošni pogoji in določila družbe Goldman Graff d.o.o., Miklošičeva cesta 14, 1000 Ljubljana, matična št.: 9396659000  (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pogoje nakupa in prodaje naložbenega zlata, srebrnih palic in kovancev (v nadaljevanju: »predmet nakupa« ali »izdelki« ali »artikli«), razmerja med prodajalcem in kupcem ter pravice in obveznosti prodajalca in kupca, ob upoštevanju veljavnih predpisov in so sestavljeni v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

2. člen

Pojmi, navedeni v teh Splošnih pogojih pomenijo:

 1. »Prodajalec« je družba Goldman Graff d.o.o., Miklošičeva cesta 14, 1000 Ljubljana, matična št.: 9396659000 (v nadaljevanju: Prodajalec).
 2. »Spletna stran« je spletna stran v domeni Prodajalca goldmangraff.si, ki zagotavlja spletno trgovino, preko katere je mogoče opraviti nakup izdelka.
 3. »Uporabnik« je obiskovalec spletne strani Prodajalca.
 4. »Naročnik« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki želi kupiti izdelek osebno v poslovalnici ali preko spletne trgovine.
 5. »Kupec« je fizična ali pravna oseba, ki pri Prodajalcu kupi izdelek, katerega naročilo je potrjeno s strani Prodajalca in se tako zaveže, da bo za izdelek plačal.
 6. »Naročilo« je dokument Prodajalca, s katerim potrdi naročilo Naročnika za sklenitev prodajne pogodbe med Prodajalcem in Kupcem za nakup izdelkov in vsebuje konkretni izdelek in njegovo ceno, tako da je s plačilom zneska na naročilu sklenjena pogodba za nakup določenega izdelka.
 7. »LBMA« London Bullion Market Association je mednarodno združenje s sedežem v Londonu, ki regulira trg zlata in srebra in določa kriterije in standarde kovnicam za pridobitev ustreznih certifikatov
 8. »LPMM« je londonski trg plemenitih kovin, London Platinum and Palladium Market.
 9. »Cenik« je ponudba Prodajalca, ki vsebuje cene izdelkov in je določen na podlagi borzne cene zlata in srebra, ki jo določa LMBA.
 10. »Ponudba« je Cenik, ki je objavljen in vsebuje tako odkupno, kot prodajno ceno.
 11. »Poslovalnica« predstavlja poslovne prostore Prodajalca, ki se nahajajo na naslovu Miklošičeva cesta 14, 1000 Ljubljana.

 

3. člen

Predmetni Splošni pogoji so sestavni del vsake posamezne kupoprodajne pogodbe in veljajo za vsako posamezno prodajo in nakup izdelkov (ne glede na to, ali gre za neposredni nakup v poslovalnici ali preko spleta na daljavo).

Kupec s sprejemom ponudbe oz. naročila, ki ga izda Prodajalec, izjavlja, da je prebral Splošne pogoje in da se strinja z njihovo uporabo ter sprejema vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz njih.

S sprejemom ponudbe oz. naročila, ki ga izda Prodajalec, Naročnik izjavlja, da so podatki, vneseni v ponudbo resnični in enaki ustnemu dogovoru.

Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni strani Prodajalca www.godlmangraff.si in v fizični obliki v poslovalnici Prodajalca.

4. člen

Naslov in kontakt prodajalca: Goldman Graff d.o.o., Miklošičeva cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon: +386 (01) 431 31 40, e-pošta: ljubljana@goldmangraff.com.

 

PREDMET NAKUPA

5. člen

Predmet nakupa (v nadaljevanju tudi: »izdelki« ali »artikli«) je:

 1. zlato v obliki palic z maso, ki je določena na trgih plemenitih kovin, s čistino enako ali večjo od 995tisočink (995/1000),
 2. zlati kovanci:
  • katerih čistina je enaka ali večja od 900 tisočink (900/1000),
  • so kovani po letu 1800,
  • ki so ali so bili zakonito plačilno sredstvo v državi izvora,
  • ki se prodajajo po ceni, ki ne presega borzne vrednosti zlata v kovancih za več kot 80 %.
 3. srebro:
  • srebro v obliki palic z maso, ki je določena na trgih plemenitih kovin, s čistino, ki je enaka ali večja od 995 tisočink (995/1000)
  • srebrni kovanci s čistino , enako ali večjo od 833 tisočink (833/1000) .

 

CENA

6. člen

Cena izdelka je odvisna od nihanja borzne cene, na katere Prodajalec nima vpliva. Cena izdelka se določi na podlagi cene  zlata in srebra na LBMA in LPMM.

Vsakokratna cena izdelka Prodajalca je objavljena na Ceniku, ki je objavljen v spletni trgovini Prodajalca in dostopen v poslovalnici.

V skladu s spremembami cene zlata in srebra na trgih LPMM in LBMA se cenik Prodajalca osvežuje in spreminja vsakih pet minut in je na voljo na spletni strani Prodajalca, www.goldmangraff.si in v poslovalnici.

Vsak kupec ima pravico, da kadar koli vpogleda v cenik iz prejšnjega odstavka in zahteva njegov izpis.

Vse cene so izražene in veljavne v evrih, pri čemer je investicijsko zlato v obliki palic in kovancev na podlagi 118. in 119. člena ZDDV-1 oproščeno plačila DDV.

 

SKLENITEV POGODBE

7. člen

Šteje se, da je pogodba sklenjena, če Naročnik oz. Kupec v roku treh ur od oddaje naročila plačal znesek naročila, vendar najkasneje do 12. ure naslednjega delovnega dne v primeru nakupa preko spleta. Po preteku navedenega časa, ponudba Prodajalca ni več veljavna in Prodajalca ne zavezuje več.

 

NAČIN PLAČILA

8. člen

Kupec, ki nakup opravi neposredno v poslovalnici Prodajalca ima možnost plačati:

 • neposredno v poslovalnici z gotovino do zakonsko omejene višine 5.000,00 EUR ali eno izmed plačilnih kartic (Visa, Visa Electron, Maestro in MasterCard),
 • z nakazilom na transakcijski račun Prodajalca skladno z obvezujočim naročilom

Kupec, ki nakup opravi preko spletne trgovine, ima možnost plačati:

 • z nakazilom na transakcijski račun Prodajalca,
 • s plačilom z eno izmed plačilnih kartic preko spleta (Visa, Visa Electron, Maestro in MasterCard),
 • v kripto valuti z uporabo platforme PayCek.

9. člen

PayCek trenutno podpira  kriptovalte: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) in EOS.

Transakcije v verigi blokov za račun Prodajalca izvaja Electrocoin, stroške plačila pa v celoti krije kupec.

Plačilne provizije vključujejo provizijo za transakcijo, tj. provizijo za obdelavo transakcije, ki jo kupec plača družbi Electrocoin, in omrežno provizijo, tj. provizijo za izvedbo transakcije v omrežju veriženja blokov, ki je v celoti odvisno od sistema veriženja blokov. Za izdelke, kupljene v kriptovaluti, se izda račun v EUR, pri čemer je način plačila naveden kot “Transakcijski račun-CRYPTO”.

Postopek plačila v kripto valuti se začne z začetkom transakcije v verigi blokov, tj. z izbiro kripto valute, v kateri želi kupec opraviti plačilo, nato pa se začne 15-minutni rok za pošiljanje izbrane kripto valute v denarnico s kripto valutami Electrocoin.

Kupec na Electrocoin naslovi morebitne pritožbe, ki bi se lahko pojavile v zvezi z obdelavo transakcije. Electrocoin ne odgovarja Kupcu za nezmožnost obdelave kripto valute zaradi tehničnih razlogov, ki jih ni povzročila Electrocoin, zaradi višje sile, preklica/prenehanja podlage za plačilo s strani Kupca, plačila v kripto valuti s strani nepooblaščene osebe, davčnih obveznosti iz naslova plačil v kripto valuti ipd.

V primeru, da Kupec ali Prodajalec prekličeta transakcijo pred njeno veljavno izvedbo ali če je kupec izvedel plačilo v kripto valuti v manjšem znesku, kot je potrebno glede na določen menjalni tečaj za posamezno transakcijo, je Electrocoin dolžen vrniti znesek v višini nominalnega zneska kripto valute, ki ga je prejel na podlagi preklicane transakcije.

Pravilno izvedena transakcija v verigi blokov je nepreklicna in predstavlja trenutek, v katerem se konča vsa odgovornost Electrocoin do kupca. Informacija o odobritvi transakcije je navedena na izpisku izvedene transakcije.

Več informacij o plačilih s kripto valutami je na voljo na spletnem mestu https://paycek.io 

Pravila teh splošnih pogojev se enako uporabljajo in veljajo tudi v primeru plačil v kriptovaluti.

10. člen

Vsak Kupec prejme račun o nakupu ob prevzemu naročenega.

 

DOSTAVA

11. člen

Prodajalec je dolžan Kupcu izročiti izdelek v najkrajšem možnem času glede na razpoložljivost izdelka in najpozneje v roku 30 dni od trenutka, ko je Kupec sprejel ponudbo, pri čemer je bil ta sprejem potrjen, kot je določeno v 7. členu teh Splošnih pogojev poslovanja.

V primeru izrednih okoliščin, višje sile ali dogodkov, na katere Prodajalec ne more vplivati in zaradi katerih ni mogoče dobaviti izdelka v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, Prodajalec o tem obvesti Kupca, rok dobave pa se podaljša za toliko časa, kolikor trajajo izredne okoliščine, zaradi katerih dobava ni mogoča.

Prodajalec je izpolnil svojo obveznost izročitve izdelka Kupcu, ko je Kupcu osebno ali preko posrednika izročil izdelek ali ko mu je izročil dokument, s katerim je mogoče prevzeti izdelek, pri čemer se v tem primeru na tem dokumentu navede kraj prevzema.

Namesto Kupca lahko izdelek prevzame polnoletna oseba, ki jo Kupec pooblasti s posebnim pooblastilom, na katerem je overjen podpis pooblastitelja pri notarju ali drugem pristojnem upravnem organu in s tem se izročitev Kupcu šteje za pravilno opravljeno.

Prodajalec ni dolžan izročiti izdelka, če Kupec ni v celoti plačal zneska cene izdelka.

12. člen

Če Kupec brez utemeljenega razloga odkloni prevzem izdelka, ki mu je bil izročen pravočasno in na dogovorjen način, je Kupec Prodajalcu dolžan povrniti škodo, ki je Prodajalcu nastala zaradi neutemeljenega neprevzema izdelka, npr. stroške dostavne službe, stroške zavarovanja paketa, pakiranja paketa, stroške dostave predmeta v Slovenijo in podobno.

Prodajalec v takšnem primeru Kupcu vrne že plačano kupnino, zmanjšano za stroške, navedene v prejšnjem odstavku tega člena.

STVARNE NAPAKE

13. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo Kupcu izročil izdelek v ustreznem stanju, pri čemer odgovarja stvarne napake v skladu z določili Obligacijskega zakonika in ZVPot-1.

14. člen

Kupec je dolžan prejet izdelek na običajen način pregledati, takoj ko je to mogoče.

Kupec je dolžan o morebitni očitni stvarni napaki Prodajalca obvestiti v roku 8 dni oz. nemudoma, v kolikor je kupec pravna oseba, sicer to pravico Kupec izgubi.

Če je bil pregled izdelka opravljen v navzočnosti Prodajalca in Kupca, mora Kupec takoj sporočiti Prodajalcu svoje pripombe zaradi očitnih napak, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

Če se potem, ko je Kupec izdelek prevzel pokaže, da ima izdelek kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora Kupec obvestiti o njej Prodajalca v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil, v kolikor je Kupec pravna oseba, pa nemudoma, sicer izgubi to pravico. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Kupec mora Prodajalcu izročiti izdelek, pri katerem graja napako, da ga lahko Prodajalec pregleda. Za izdelke, za katere Kupec nima računa, se grajanje napak ne upošteva.

15. člen

Prodajalec je odgovoren za sledeče stvarne napake:

 • stvarne napake, ki jih je izdelek imel takrat, ko je nevarnost prešla na Kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne in
 • stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na Kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem.

16. člen

Stvarna napaka obstaja, če:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo,
 • izdelek nima lastnostni, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Kupec kupi, ki pa je bila Prodajalcu znana ali bi mu morala biti znana,
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane,
 • izdelek ne ustreza kakovosti in opisu vzorca ali modela, ki ga je Prodajalec dal na voljo Kupcu pred sklenitvijo pogodbe, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Prodajalec ne odgovarja za napake iz prve do tretje alineje prejšnjega odstavka, če so bile ob sklenitvi pogodbe Kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane.

Prodajalec ne odgovarja za neznatne stvarne napake.

17. člen

Kupec, ki je Prodajalca pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od Prodajalca:

 • zahtevati odpravo napake ali zahtevati izročitev drugega izdelka brez napake,
 • zahtevati sorazmerno znižanje cene,
 • odstopiti od pogodbe.

Kupec lahko tudi odstopiti od pogodbe samo, če je Prodajalcu predhodno dal ustrezen naknadni rok za izpolnitev pogodbe.

Pravice Kupca, ki je pravočasno obvestil Prodajalca o napaki, ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko mu je odposlal obvestilo.

18. člen

Stroške odprave napake in izročitve nadomestnih izdelkov brez napak nosi prodajalec.

 

IZKLJUČITEV MOŽNOSTI ODSTOPA OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO

19. člen

Kupec, ki je pravna oseba in kupec, ki se po ZVPot-1 šteje za potrošnika in je sklenil pogodbo na daljavo, t.j. na podlagi naročila preko spletne strani Prodajalca, ne more odstopiti od pogodbe, sklenjene na daljavo, saj je cena izdelka nakupa odvisna od nihanj borzne cene na trgih zlata in srebra, kot navedeno v 6. členu teh Splošnih pogojev, na katere Prodajalec nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku siceršnje možnosti odstopa od pogodbe.

DOSTAVA

20. člen

Pošiljka se dostavi znotraj Evropske unije.

Stroške pošiljanja v celoti plača Kupec. Stroški pošiljanja se ob nakupu izračunajo v skladu s ceno dostave, objavljeno na spletni strani.

21. člen

Dostava pošiljke se opravi prek dostavne službe. Dostava se opravi na naslov, ki je naveden v naročilu. Kupec prevzema odgovornost za točnost kontaktnih podatkov in dostavnega naslova.

Dostava je lahko prekinjena zaradi višje sile. V tem primeru si bo Prodajalec po najboljših močeh prizadeval, da uredi nadomestni datum odpreme.

POSTOPEK NAROČANJA PREK SPLETNE TRGOVINE

22. člen

Za nakup plemenitih kovin prek spletne trgovine na prodajalčevi spletni strani www.goldmangraff.si veljajo vse določbe teh Splošnih pogojev.

Kupec v spletni trgovini izbere izdelke v nakupovalno košarico; za to ni potrebna prijava ali registracija. Pred plačilom se mora Kupec prijaviti (če tega še ni storil), potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji, ter izpolniti in potrditi podatke v obrazcu. Šele ko so ta dejanja opravljena, je mogoče izvesti plačilo in kupiti izbrane izdelke. Pred potrditvijo nakupa mora Kupec prebrati splošne pogoje in označiti polje v potrditev, da se z njimi strinja; potrditev nakupa brez označitve polja ni mogoča.

Cena izdelkov je odvisna od nihanj borzne cene , na katere Prodajalec nima vpliva. Cena izdelka se določi na podlagi borzne cene zlata in srebra, kot je določena na londonskem trgu plemenitih kovin, LBMA in LPMM, kot navedeno v 6. členu teh Splošnih pogojev. Zaradi navedenega se lahko cena v trenutku odlaganja izdelka v košarico razlikuje od cene, ki velja v trenutku potrditve nakupa. Veljavna cena je tista cena, ki velja v trenutku potrditve nakupa na spletni strani Prodajalca.

Do potrditve nakupa lahko Kupec izdelke dodaja ali odstranjuje iz nakupovalne košarice. S potrditvijo nakupa (s klikom na polje “Potrdi nakup”) je med Kupcem in Prodajalcem sklenjena pogodba oz. sprejeto zavezujoče naročilo. S potrditvijo nakupa Kupec potrdi, da se strinja s ceno (cenami), ki so v tistem trenutku objavljene na ceniku spletne trgovine in s splošnimi pogoji ter da je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev.

DOLŽNOSTI PRODAJALCA V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA – ZPPDFT-2

23. člen

Prodajalec je dolžan zbrati in obdelati identifikacijske podatke iz veljavnega osebnega dokumenta v skladu z določbami ZPPDFT-2.

Prodajalec lahko v skladu s pravnimi določbami ZPPDFT-2 ter drugimi pravnimi določbami od kupca zahteva identifikacijo. Identifikacija se lahko opravi na kraju samem v poslovalnicah s predložitvijo veljavnega uradnega osebnega dokumenta s fotografijo. Prodajalec je pooblaščen, da kadar koli omeji ali razširi možnosti in zlasti zahteve za identifikacijo v skladu z zakonskimi spremembami.

Če obstaja obveznost identifikacije v skladu s tem členom, je treba Kupca jasno identificirati pred sklenitvijo pogodbe ali izvedbo transakcije, najpozneje pa pred izročitvijo predmeta. V skladu s tem ima Prodajalec zakonsko obveznost, da stalno spremlja poslovno razmerje, vključno s pregledom transakcij, obdelanih med poslovnim razmerjem in da redno posodablja ustrezne dokumente, podatke ali informacije.

Kupec je dolžan sodelovati pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti ter zagotoviti potrebne dokumente in informacije, za njihovo resničnost in točnost pa nosi kazensko in materialno odgovornost.

V primeru suma pranja denarja ali v primeru, da Kupec zavrne predložitev potrebnih dokumentov, je Prodajalec dolžan izvesti vse potrebne korake in ukrepe, določene z zakonskimi določbami.

Prodajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi Kupcu zaradi tega lahko nastala.

Prodajalec lahko zavrne poslovno sodelovanje v primeru suma pranja denarja ali financiranja terorizma.

OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

24. člen

Prodajalec osebne podatke obdeluje v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Prodajalec  v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-2 zagotavlja informacije o tem, kako obdeluje osebne podatke, kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo in varstvom podatkov ter kako lahko te pravice uveljavljate. Vaše osebne podatke obdelujemo in uporabljamo zakonito, pošteno in na pregleden način, hkrati pa varujemo vaše osebne podatke pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo z uporabo najvišjih tehničnih, varnostnih in organizacijskih zaščitnih ukrepov.

S Prodajalcem kot upravljavcem se lahko kadar koli obrnete na Prodajalca in uveljavljate svoje pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Zahtevo lahko pošljete v pisni obliki na naslov GOLDMAN GRAFF d.o.o., Miklošičeva cesta 14, 1000 Ljubljana ali na naslov ljubljana@goldmangraff.com.

UPORABA PIŠKOTKOV

25. člen

Prodajalec na svoji spletni strani med postopkom nakupa uporablja tako imenovane “piškotke”. Z uporabo spletnega mesta www.goldmangraff.si se Uporabnik strinja z uporabo piškotkov. Z blokiranjem piškotkov lahko Uporabnik še vedno pregleduje spletno mesto, vendar mu nekatere njegove funkcije morda ne bodo na voljo.

Piškotek je informacija, ki jo na Uporabnikovem računalniku shrani spletno mesto, ki ga je Uporabnik obiskal. Piškotki običajno shranjujejo uporabniške nastavitve in nastavitve spletnega mesta, na primer prednostni jezik ali naslov. Kasneje, ko uporabnik ponovno odpre isto spletno mesto, spletni brskalnik vrne piškotke, ki pripadajo temu spletnemu mestu. To Prodajalcu omogoča, da prikaže informacije, prilagojene potrebam vsakega posameznega Uporabnika. Piškotki lahko shranjujejo različne informacije, vključno z osebnimi podatki (kot je Uporabnikovo ime ali e-poštni naslov). Vendar se te informacije lahko shranijo le, če Uporabnik to dovoli – spletna mesta ne morejo dostopati do informacij, za katere Uporabnik ni dal soglasja, in ne morejo dostopati do drugih datotek v Uporabnikovem računalniku. Privzete dejavnosti shranjevanja in pošiljanja piškotkov uporabnikom niso vidne. Vendar lahko Uporabnik spremeni nastavitve svojega internetnega brskalnika, tako da lahko izbere, ali bo odobril ali zavrnil zahteve po shranjevanju piškotkov, s samodejnim brisanjem shranjenih piškotkov ob zaprtju internetnega brskalnika itd.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

26. člen

V skladu s pravili  o intelektualni lastnini so vse vsebine (besedila, fotografije, grafike, videoposnetki, blagovne znamke) in oblikovanje v izključni in popolni lasti Prodajalca, in so zaščitene s predpisi o pravicah intelektualne lastnine. Uporaba, kopiranje, distribucija, prenos, objava ali razmnoževanje vsebine tega spletnega mesta/domene brez izrecnega soglasja Prodajalca in imetnika avtorskih pravic so strogo prepovedani.

Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, pravic blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravic intelektualne lastnine in lahko privede do sodnih postopkov.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

27. člen

Prodajalec zagotavlja spletne trgovinske storitve prek spletnega mesta na domeni: https://goldmangraff.si.

Kupec se izrecno strinja, da bo to spletno mesto uporabljal izključno na lastno odgovornost.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine spletno stran, med drugim tudi vsebino in čas razpoložljivosti.

UVELJAVLJANJE PRAVIC POTROŠNIKOV, VLAGANJE PRITOŽB IN ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV V ZVEZI S SPLETNIM TRGOVANJEM

28. člen

Če Kupec, meni, da je bila v poslovnem razmerju s Prodajalcem kršena katera koli njegova pravica ali da Prodajalec ne ravna v skladu s temi splošnimi pogoji ali zakonskimi določbami, ki urejajo varstvo Potrošnikov, lahko pri Prodajalcu vloži pisno pritožbo na njegov poslovni naslov GOLDMAN GRAFF d.o.o., Miklošičeva cesta 14, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: info@goldmangraff.com.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

29. člen

Za razmerja ter medsebojne pravice in obveznosti Kupca in Prodajalca se uporablja pravo Republike Slovenije.

Kupec in Prodajalec bosta skušala vse morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bi bila mogoča, je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji ob izključni uporabi slovenskega pravnega reda.

Uradni jezik za sklepanje kupoprodajnih pogodb je slovenščina.

30. člen

Splošni pogoji poslovanja so na voljo na Prodajalčevi spletni strani, v fizični obliki v poslovalnici Prodajalca, na zahtevo Kupca pa se lahko dostavijo neposredno in v pisni obliki na elektronski naslov Kupca.

Prodajalec si pridržuje pravico, da te splošne pogoje poslovanja kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila. Spremembe teh splošnih pogojev poslovanja se objavijo na tej spletni strani skupaj z datumom začetka njihove veljavnosti.

Neveljavnost ali neizvršljivost katere koli določbe teh splošnih pogojev poslovanja ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb in splošnih pogojev poslovanja kot celote.

Ti splošni pogoji so objavljeni na Prodajalčevi spletni strani in veljajo do njihove spremembe.

 

GOLDMAN GRAFF d.o.o.